คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ (อำนาจ เนตรสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี)

29 มี.ค. 2558[ 1,514 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00111
ราคา : 250
ลดเหลือ : 238 บาท
order
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : อำนาจ เนตรสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ISBN : 978-616-269-459-2
ครั้งที่พิมพ์ : 6
ปีที่พิมพ์ : มี.ค. 59
จำนวนหน้า : 284 หน้า
ขนาด : 7*10 นิ้ว (B5)
ปก : อ่อน

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  อำนาจ เนตรสุภา  รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ (อำนาจ เนตรสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

คำนำ

 

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่

1. ความเป็นมาขององค์กรอัยการและพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553

2. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

3. บทนิยามและผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553

4. องค์กรอัยการ

5. พนักงานอัยการ

6. สำนักงานอัยการสูงสุด

 

สารบาญ