คลังหนังสือกฎหมาย - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย หลักทั่วไป