Sale!

คำอธิบายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดร.ธิดารัตน์ ศิลปภิรมย์สุข)

[ 361 views ]
สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook
หมายเลขสินค้า : 02891

ขอบเขตการใช้บังคับ * * หลักเกณฑ์เรื่องความเป็นระหว่างประเทศของสัญญาและขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญาฯ * * หลักเกณฑ์เรื่องลักษณะของการซื้อขายสินค้าที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญาฯ * * หลักเกณฑ์เรื่องลักษณะของสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญาฯ * * หลักเกณฑ์เรื่องลักษณะของประเด็นข้อกฎหมายที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญาฯ * * หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของความรับผิดที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญาฯ * * ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญาฯ กับหลักเสรีภาพในการทำสัญญาของคู่สัญญา * * บททั่วไป * * หลักการตีความและหลักการอุดช่องว่างของอนุสัญญาฯ * * หลักการตีความข้อความหรือการกระทําของคู่สัญญา (หลักการตีความสัญญา) * * หลักการว่าด้วยเรื่องวิธีปฏิบัติทางการค้าที่มีผลผูกพันต่อคู่สัญญา 138 * * หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาสถานที่อันเป็นสถานประกอบการของคู่สัญญา * * หลักเกณฑ์เรื่องแบบ หลักฐานและการพิสูจน์การมีอยู่ของสัญญา * * หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิของคู่สัญญาในข้อ 6 ที่จะต้องไม่กระทบกับการตั้งข้อสงวนข้อ 96 * * หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำว่า “ลายลักษณ์อักษร” ในบริบทของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ *

ราคา : 220
ลดเหลือ : 215 บาท

in stock

สั่งซื้อ

รายละเอียดหนังสือกฎหมาย

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม ดร.ธิดารัตน์ ศิลปภิรมย์สุข
ISBN 9786165810371
ปีที่พิมพ์ กรกฎาคม 2564
จำนวนหน้า 226
ขนาด 7*10 นิ้ว (B5)
ปก อ่อน

 

คำนำ

 

สารบาญ

 ...กำหลังโหลด Comments...