Sale!

รวมกฎหมายปกครองที่สำคัญ ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา (กรณ์ อรรถเนติศาสตร์)

[ 354 views ]
สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook
หมายเลขสินค้า : 02652

* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย * * พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง​ * * พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง​ * * พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่​ * * พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล​ * * พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน​ * * พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ​ * * พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอล​ * * พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ​ * * พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​ * * พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์​ *

ราคา : 350
ลดเหลือ : 321 บาท

in stock

สั่งซื้อ

รายละเอียดหนังสือกฎหมาย

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม กรณ์ อรรถเนติศาสตร์
ISBN 9786742038069
ครั้งที่พิมพ์ 1
ปีที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า 456
ขนาด 7*10 นิ้ว (B5)
ปก อ่อน

 

คำนำ

 

สารบาญ

 ...กำหลังโหลด Comments...